Build & Design
Build & Design

Nápravná cvičení

Percepčně motorická nápravná cvičení

Jsou metodou navazující na program Dr. Manfreda Biebla, dětského neurologa a psychiatra ze Salzburku, vhodná pro děti od pěti let. Tato cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují, aby dítě mohlo plně využívat svých intelektových schopností. Pro úspěšnost metody je nezbytná pravidelnost. Cvičení jednotlivých oslabení (např. oblast hrubé a jemné motoriky, zraková, sluchová oblast, orientace v prostoru, intermodalita, serialita…) je nutné provádět denně osm minut po dobu tří měsíců. Jedná se o metodu efektivní, obvykle se cvičení provádí i několik let. Náprava je zdlouhavá, ale účinná!

Hypo (hyperaktivita, pozornost) 

Je zkratkou individuálního programu pro děti 5 – 8 leté určeným zejména pro děti s odkladem školní docházky. Stimuluje percepčně- kognitivní funkce a posiluje pozornost. Těžiště práce spočívá v individuální každodenní práci rodiče s dítětem po dobu osmi až deseti minut 12 týdnů. Návštěva odborníka je nutná jedenkrát měsíčně.

Maxík

Individuální program určený pro děti s odkladem školní docházky, zaměřený na oblast grafomotoriky, percepčních dovedností, rytmických cvičení a pozornosti. Cvičení se provádí denně zpravidla po dobu 3 měsíců.

Kupoz  

Je zkratkou pro individuální program pro děti mladšího školního věku, rozvíjí pozornost dítěte s pomalým psychomotorickým tempem. Stěžejní je každodenní práce rodiče s dítětem po dobu asi deseti minut, program trvá deset týdnů. Návštěva odborníka je nutná jedenkrát měsíčně.