Build & Design
PRODYS
se zaměřuje na péči o děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními.

Zahrnuje péči o děti s diagnózou specifických poruch učení (SPU), dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, grafomotorických obtíží, poruch koncentrace pozornosti, hypoaktivitou a hyperaktivitou (ADD, ADHD), DMO, poruch autistického spektra, poruch chování…

Build & Design
Grafomotorika
Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky.

Build & Design
Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ
Praktickými postupy při aplikování systematické péče u dětí s poruchami pozornosti v získají přehled v systému péče a reedukace u žáků s ADHD.

Obsahem semináře je základní terminologie, vývojová diagnostika, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy a v prvních ročnících ZŠ.

PRODYS

se zaměřuje na péči o děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními.

Zahrnuje péči o děti s diagnózou specifických poruch učení (SPU), dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, grafomotorických obtíží, poruch koncentrace pozornosti, hypoaktivitou a hyperaktivitou (ADD, ADHD), DMO, poruch autistického spektra, poruch chování…

Neumět dobře číst a psát znamená v současném společenském klimatu mít uzavřenou cestu k informacím a k dalšímu vzdělávání. Opakované nezdary, neúspěchy a kolísavé výkony dětí s nejrůznějšími oslabeními a poruchami (dále jen SPU) ve školním prostředí, ale i v běžném životě, nezávisí na intelektu, nedostatku píle, zdánlivé lenosti. Školní úspěšnost těchto dětí zdaleka neodpovídá vynaloženému úsilí, je proto nezbytné jednotlivá oslabení těchto dětí cíleně stimulovat a rozvíjet, aby byly schopny dostát nárokům a požadavkům na ně kladených společností. 

SPU znesnadňují život takto oslabených jedinců nezávisle na věku, jedná se o výuku v percepčních oblastech, nedostatečně zvládnuté technice psaní, čtení, oslabené schopnosti číst s porozuměním a následnou neschopností čtením se efektivně učit. Pokud nedojde díky včasné diagnóze ke kompenzaci poruchy nebo je-li porucha diagnostikována později, neboť se jedná např. o nadané žáky, kteří poměrně úspěšně zvládali školní tempo zvýšeným úsilím v rámci domácí přípravy, mnohdy za vydatné pomoci ze strany rodiny. Neméně závažný problém představuje rovněž obtížné navazování sociálních kontaktů, které jsou spojeny s neschopností dodržovat pravidla chování, zvládat nepříjemné stresové situace, komunikovat s okolím, získávat přiměřené sociální role v užším i širším sociálním prostředí. Neklid a impulsivita se objevují nejen na motorické, ale i na verbální úrovni. 

Nejvýrazněji se však potíže dětí s SPU projevují v situaci, která je nutí k soustavnému soustředění na, pro ně nezajímavé, nezáživné, nudné, opakující se úkoly. Školní výkon pak často zdaleka neodpovídá aktuálním intelektovým schopnostem dítěte, a tak dochází k prožívání pocitu úzkosti, nedostačivosti, méněcennosti a nízkému sebehodnocení dítěte. Jedná se o šíři problémů, která výše jmenovanou skupinu dětí provází v průběhu nejen dětství a školní docházky, ale po většinu života. Na podnětnosti prostředí, na správné volbě nápravných technik, na citlivém přístupu okolí k dítěti s oslabením či poruchou závisí míra rozvoje jednotlivých oslabení a případné zjednodušení celého dalšího života jedince. V dřívějších dobách byla problematika specifických poruch učení značně podceňována. V současné době se přístup k výše uvedenému na různých úrovních postupně mění. 

Zejména značná část pedagogické, lékařské a rodičovské veřejnosti přistupuje k těmto dětem tolerantněji. Snaží se jim za vydatné pomoci nových reedukačních přístupů více či méně úspěšně zvládnout nástrahy života, aniž by případný neúspěch výrazněji zasáhl sebevědomí dítěte.